Archive for the ‘ΙΣΤΟΡΙΑ’ Category

Λουτρά Υπάτης 1930

Δεκέμβριος 5, 2016

Αναρτήθηκε πρόσφατα στο διαδίκτυο..

….

Advertisements

Κατοχή..’Φυγή στην Υπάτη’..

Νοέμβριος 10, 2016

…Ενδιαφέρουσα ιστορική περιγραφή.

http://fthiotikos-tymfristos.blogspot.gr/2016/10/1941.html#more

ΥΠΑΤΗ 1919..Προικοσύμφωνο.

Νοέμβριος 4, 2016

Αυθεντικό προικοσύμφωνο με συμβολαιογραφική πράξη στην Υπάτη του 1919 …

Ακολουθεί όσο το δυνατόν πιστή μεταφορά του κειμένου, με πιθανά λάθη  του μεταφέροντα αλλά και του ιδίου του κειμένου που σαφώς ελέγχεται για ανορθογραφίες. Το λογότυπο ΔΟΕ σημαίνει Διεθνής Οικονομική Επιτροπή και αφορά στο ΔΝΤ της εποχής (από παλιά το είχαμε το χάρισμα.. ανάρτηση σχετικού άρθρου στην ιστοσελίδα μας στις 05/10/2010 )

…………………………………………………………

tsak-01-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae

(Χαρτόσημο μιας δραχμής σε σφραγίδα, Ανάγλυφη σήμανση ΔΟΕ 1915 και δυσανάγνωστη συμβολαιογραφική σφραγίδα με δικαστικό χαρτόσημο 25 λεπτών)

Αρ 1491

Προικοσύμφωνον  Δραχ 15000

Εν Υπάτη και παρά την οδόν Αινιάνος κειμένην ιδιόκτητον οικία του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου ένθα συμβολαιογραφώ σήμερον την Εικοστήν Τρίτην (23) του μηνός Δεκεμβρίου του χιλιοστού εννιακοσιοστού δεκάτου ενάτου έτους (1919) ημέραν Δευτέραν ενώπιον εμού του Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκου Υπάτης Αναστασίου Οδ.Βενούκα κατοικοεδρεύοντος ενταύθα και των μαρτύρων γνωστών μοι πολιτών Ελλήνων ενηλίκων και μη εξαιρεταίων Αλεξάνδρου Βασακάρη, Ιωάννη Παγορόπουλο, δημοδιδασκάλων κατοίκων Υπάτης ενεφανίσθησαν αυτοπροσώπως οι γνωστοί μοι και  τοις μάρτυσι, άσχετοι μεθ’ αυτών καί εμού συγγενείας, ή μη νόμω εξαιρούμενοι αφενός μέν ο Φίλιππος Μπουμπουρίδης κτηματίας, κάτοικος Υπάτης και αφ’ ετέρου ο Πέτρος Π. Τσακατίκας, κτηματίας, κάτοικος Νεοχωρίου και ητήσαντο μοί την σύνταξιν, δι ού οικειοθελώς εδήλωσαν και συνομολόγησαν τα εξής.Ο πρώτος Φίλιππος Μπουμπουρίδης ότι έχων θυγατέραν εις ώριμον ηλικίαν ονόματι Βασιλικήν και εκδίδων τούτην (και) είς νομίμου γάμου κοινωνίας κατά τους θείους και Ιερούς κανόνες της Ανατολικής ορθοδόξου ημών εκκλησίας του μυστηρίου του γάμου τελεσθησομένου την επόμενη Κυριακήν εικοστήν ενάτην τρέχοντος μηνός και έτους προς τον δεύτερον συμβαλλόμενον Πέτρον Τσακατίκαν προς ανακούφισιν των εκ του γάμου βαρών συνιστά καί δίδη προς τον γαμβρόν του τούτην την προίκα.Α)μετρητά δραχμάς ένδεκα χιλιάδας (11.000) άς καταβαλλών αυτάς ενώπιον εμού και των μαρτύρων.Β)ρουχισμόν έπιπλα οικιακά σκεύη κλπ αξίας δραχμών τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ών την λήψην βεβαιή η τέλεσις του γάμου.Ο δεύτερος Πέτρος Τσακατίκας ότι ευχαρίστως  δέχεται την άνω παρά του πενθερού του συστηθείσαν αυτώ προίκα έλαβεν τη άνω ερρήθη τας  δραχμάς έντεκα χιλιάδας  υπόσχεται την τέλεσιν του γάμου του μετά της Βασιλικής θυγατέρας Φίλιππου Μπουμπουρίδη την άνω

tsak-02-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae

ταχθείσαν ημέραν η συνομολόγησις πάντα τα ανωτέρω εκτεθέντα γίνεται μνία ότι ο προικοδότης εγεννήθη εν Υπάτη, ουδεμίαν άλλη προίκα ή δωρεάν εχορήγησα έν προκαλύπτω ότι ο προικοδότης δήλωσεν ότι η άνω είναι η πραγματική προίξ ήν συνήψε τω ριθέντα  γαμβρώ του,υποκείμενος ευχαρίστως εν περιπτώσει ψευδούς δηλώσεως και της συνεπείας του νόμου 1641 ή ανέπτυξα αυτώ σαφώς και ότι κατέβαλεν τον φόρον της άνω προικός εις το δημόσιον Ταμείον εκ δραχμών πεντήκοντα τη εξάγεται εκ του συννημένου τώ παρόντι υπ αριθμού 798 σημερινής χρονολογίας διπλότυπον εισπράξεως του Δημοσίου εισπράκτωρος (ονοματεπώνυμο? δυσανάγνωστο).Πρός πίστωση  συνετάχθη το παρόν όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως και ενώπιων πάντων και βεβαιωθέν υπογράφεται παρ’ όλων και εμού ληφθησών διά  τέλη και δικαιώματα προς σύνταξιν του παρόντος δραχμές εκατόν τριάκοντα.

Οι Μάρτυρες                                         Οι Συμβαλλόμενοι

Ιω. Παγορόπουλος                              Φιλ. Μπουμπουρίδης

Αλ. Βασακάρης                                     Πέτ. Τσακατίκας

Ο Συμβολαιογραφών Ειρηνοδίκης Υπάτης

(ΥΣ) Ανας. Βενούκας

Ακριβές αντίγραφον

Υπάτη αυθημερόν

Ο Συμβολαιογραφών Ειρηνοδίκης Υπάτης

(ακολουθεί δυσανάγνωστη στρογγυλή σφραγίδα)

 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ..

Οκτώβριος 18, 2016

Πολλά τα στοιχεία γιά  Υπαταίους μετανάστες……Πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή, τουλάχιστον ως πρός την ανάγνωσή της.

http://amfictyon.blogspot.gr/2016/05/1906-1923.html#more

2.1. Χρονολόγιο της ιστορίας της Υπάτης

Αύγουστος 24, 2016

2.1. Χρονολόγιο της ιστορίας της Υπάτης

2.3. Προστατευόμενα μνημεία και χώροι στην Υπάτη και στην ευρύτερη περιοχή

Αύγουστος 23, 2016

2.3. Προστατευόμενα μνημεία και χώροι στην Υπάτη και στην ευρύτερρη περιοχή

2.2. Αρχαιολογικά ευρήματα και μνημεία στην περιοχή της Υπάτης.

Αύγουστος 23, 2016

2.2. Αρχαιολογικά ευρήματα και μνημεία στην περιοχή της Υπάτης.

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ στην Θεσσαλονίκη 1912

Νοέμβριος 24, 2015

Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στις 28 Οκτωβρίου του 1912…Τιμή 10 παράδες , γραφεία στον Φραγκομαχαλά !!!!!!

1912 10 28 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ημέρα απελευθέρωσης της πόλης.

1912 10 28 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 01

Ο Εθνικός ποιητής Σπύρος Ματσούκας ‘την 9ην πρωινήν’ εισέρχεται στην Θεσσαλονίκη.

1912 10 28 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 02

(Γιά να διαβάσετε καλλίτερα την εφημερίδα, είναι διαθέσιμη η δυνατότητα ‘ανοίγματος ‘ της φωτογραφίας  με κλικάρισμα….)

Αφίσα του 1938…

Δεκέμβριος 5, 2014

Grece υπάτη

Μια ενδιαφέρουσα αφίσα του ΕΟΤ, φιλοτεχνημένη από τον ζωγράφο Doris – Μιχαήλ Παπαγεωργίου το 1938. Μεταξύ άλλων λουτροπόλεων διαφημίζεται βεβαίως η Υπάτη…

Περί Πουκεβίλ και Πατρατζικίου….

Φεβρουαρίου 23, 2014

Γνωστός στο ευρύτερο πανελλήνιο ο περιηγητής Πουκεβίλ (Pouqoueville),έχει εκδώσει  τόμους με τον τίτλο Voyage de la Grece (Ταξίδια στην Ελλάδα) γύρω στο 1826.

voyagedelagrece pouqueville 01

Μέσα σε αυτά γίνεται αναφορά καί στον τόπο μας και από εκεί έχουν αντλήσει στοιχεία οι σύγχρονοι  ιστοριογράφοι. Παρατίθενται στην συνέχεια κάποια ενδιαφέροντα σημεία. Η ονομασία ΥΠΑΤΗ φυσικά απουσιάζει και η αναφορά είναι Patradgick ή Νέα Πάτρα.

pouqoueville 01

Από το ευρετήριο του τόμου ΙΙΙ

pouqoueville 02

Στο ευρετήριο τού τόμου VI μας αναφέρει ως παλαιά πατρίδα των Αινιάνων αλλά και σαν καπετανάτο αρματολών. Εντύπωση και απορία πηγάζει από την αναφορά στα δεξιά (με κίτρινο) γιά τους Patreens (Πατρινοί) ιδρυτές του Πατρατζικιού ?. ….Θα υπάρξει περισσότερη αναζήτηση!

pouqoueville 03 ali pasha

«Μπουγιουρντί» του Αλή Πασά στον Πουκεβίλ….ZEITOUN

Εκτός από την Γαλλική γλώσσα, τα βιβλία του κυκλοφόρησαν στα Ιταλικά καί στα Γερμανικά.(Σέ ιταλική μετάφραση) η Λαμία αναφέρεται ως Ζητούνι.

ftiozia

Η Φθιώτιδα αναφέρεται ότι ανήκει στη Θεσσαλία

thessalie

όπως και η Οίτη καταγράφεται σαν ένα από τα βουνά της Θεσσαλίας.

locride

Στην Grece moyenne (Στερεά Ελλάδα? ή Ηλιάδα?) τμήμα του νομού Φθιώτιδας το καταχωρεί σάν την χώρα των Λοκρών.

map pouqoueville

……